Party : Marathi Movie 2018

Party (7th September 2018)
Cast: Prajkata Mali, Suvrat Joshi, Akshay Tanksale, Stavan Shinde, Rohit Haldikar, and Manjiri Pupala.
Director: Sachin Suresh Darekar.
Music Director: Amitraj.
Production Company: Dark Horse Cinemas, Navavidha Productions.
Producers: Jitendra Chiwelkar, Jamashp Bapuna, Amit Pankaj Parikh
Associate Director – Vishal Modhave.
Genre: Drama

  • Story 45% 45%
  • Direction 40% 40%
  • Performance 55% 55%
  • Cinematography 50% 50%
  • Music 40% 40%

Party is a Marathi comedy drama directed by Sachin Darekar.

People Also View

 

Khari Biscuit : Marathi Movie 2019

Khari Biscuit : Marathi Movie 2019

  Khari Buscuit (20th Septrember 2019)Cast: Sushant Shelar.Music Director: NA.Director : Sanjay Jadhav.Producer: Deepak Pandurang Rane.Production Company: Zee Studios, Dreaming 24.Genre: Drama. Khari Biscuit is a story of a small boy who's name is...

Khichik : Marathi Movie 2019

Khichik : Marathi Movie 2019

  Khichik (20th Septrember 2019)Cast: Sidharth Jadhav, Prathamesh Parab, Sudesh Berry, Anil Dhakate, Shilpa Thakre, Paula Maglen, Rasika Chauhan & Yash Khond.Music Director: Abhishek-Datta.Director : Pritam Sk Patil.Producer: Sachin Anil Dhakate.Production...

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

  VIP Gadhav (13th Septrember 2019)Cast: Bhau Kadam, Bharat Ganeshpure, Vijay Patkar, Shital Airrao, Pooja Kasekar, Shilpi Awasthi, Dr. Yogita Satre, Sharad Jadhav, Prashant Netke, Santosh Sutar, Radha Karale, Rajan Jhamre, Rafik Shaikh, Nisarg...

About The Author