Takatak (28th June 2019)
Cast: Prathamesh Parab, Ritika Shrotri, Abhijit Amkar, Pranali Bhalerao, Bharat Ganeshpure, Pradeep Patwardhan, Ananda Karekar & Umesh Bolke.
Director: Milind Zumber Kavde.
Music Director : Varun Likhate.
Producer : Om Prakash Bhatt, Sujay Shankarwar, Ravi Bahri , Inderjeet Singh, Ajay Thakur, Dhananjay Singh Masoom & Rabindra Chaubey.
Production Company: Purple Bull Entertainment.
Genre: Drama.

  • Story 45% 45%
  • Direction 55% 55%
  • Performance 55% 55%
  • Cinematography 65% 65%
  • Music 50% 50%

Takatak Marathi Movie starring Prathamesh Parab, Ritika Shrotri, Abhijit Amkar and Pranali Bhalerao in prominent roles. It is a drama directed by Milind Kavde.