VIP Gadhav (13th Septrember 2019)
Cast: Bhau Kadam, Bharat Ganeshpure, Vijay Patkar, Shital Airrao, Pooja Kasekar, Shilpi Awasthi, Dr. Yogita Satre, Sharad Jadhav, Prashant Netke, Santosh Sutar, Radha Karale, Rajan Jhamre, Rafik Shaikh, Nisarg Deshmukh, Raghnath Ambedkar, Priyanka Chikhale, Santosh Gavhane, Dr. Sanjay Bande, Dr. Neha Shinde, Shabnam Momin, Dr. Baba Shinde.
Music Director
: Ashok Wayangankar, Ravi Vavhole.
Writer/ Director : Sanjay U. Patil.
Producer: Dr. Ranjit Vijay Satre, Prasanna V. Deochake.
Production Company: Kalparaj Creations.
Genre: Drama / Comedy.

  • Story 55% 55%
  • Direction 60% 60%
  • Performance 60% 60%
  • Cinematography 70% 70%
  • Music 45% 45%

VIP Gadhav is a Marathi Movie Starring Bhau Kadam and Sheetal Ahirrao in a lead role. It Is a comedy film directed by Sanjay U. Patil, produced by Dr. Prasanna Deochake and Dr. Ranjeet Satre and music By Ashok Waygankar and Ravi Wavhole.