Now Showing Marathi Movies

Lets see which Marathi Movies are Now showing in Theatres and Who are the Actors/Directors are involved in these Movies
So…. Let’s Go………for Now Showing Marathi Movies

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

  VIP Gadhav (13th Septrember 2019)Cast: Bhau Kadam, Bharat Ganeshpure, Vijay Patkar, Shital Airrao, Pooja Kasekar, Shilpi Awasthi, Dr. Yogita Satre, Sharad Jadhav, Prashant Netke, Santosh Sutar, Radha Karale, Rajan Jhamre, Rafik Shaikh, Nisarg...

read more
Once More : Marathi Movie 2019

Once More : Marathi Movie 2019

  Once More (1st August 2019)Cast: Ashutosh Patki, Dhanashree Dalvi, Rohini Hattangadi, Bharat Ganeshpure, Vishnu Manohar, Purnima Talvalkar, Naresh Bidkar, Sushant Shelar, Vinod Patil.Director: Naresh Mahadeo Bidkar.Music Director: Shilendra Barve.Writer :...

read more